W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznych udzielam poniżej odpowiedzi na zadane pytania :

1. Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

Nie podjęto takiej uchwały

2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)

a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)

3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):

b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej

4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

4 radnych

5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

Mieszkańcy nie podejmowali dyskusji

6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

Mieszkańcy nie brali udziału w debacie