Urząd Gminy w Bolesławiu w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej dotyczącej raportu o stanie gminy informuję, że:

*Ad. 1* Rada Gminy Bolesław nie podejmowała uchwały w sprawie
szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy.

*Ad. 2* Nad raportem pracowali poszczególni pracownicy wydziałów i
składali informację do sekretarza.

*Ad. 3* O tym kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos za temat
treści raportu informował wójt lub inny przedstawiciel urzędu podczas
spotkań z mieszkańcami oraz informacja była zmieszczona na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy.

*Ad. 4* Raport o stanie gminy był omawiany na posiedzeniu komisji rady
gminy i wówczas radni zabierali głos, natomiast podczas debaty na temat
raportu o stanie gminy radni nie zabierali głosu.

*Ad. 5* Żaden z mieszkańców nie zgłosił się do zabrania głosu w debacie
na temat raportu o stanie gminy.

*Ad. 6 *Żaden z mieszkańców nie wypowiedział się w debacie na temat
raportu o stanie gminy.

Z poważaniem

Aneta Ziemian

Urząd Gminy Bolesław

Pobierz list