Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym? NIE

2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali
informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)

3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób
będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać
wszystkie możliwe odpowiedzi):

b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji
Publicznej

4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie
gminy? 1 radny 3 pytania

5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat
raportu o stanie gminy? 0

6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie
gminy? 0

GMINA ŁUBNICE

 WOJ. ŚWIETOKRZYSKIE