AFP.1431.1.2020

Wydział Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługa Inwestora w odpwiedzi na e-mail z dnia 10 lutego br. w sprawie udostępnienia informacji publicznej na temat raportu o stanie gminy za 2018 rok, w załączniku przesyła odpowiedzi na zadane pytania.

Z wyrazami szacunku,
Aleksandra Ostachowicz

--
Referat Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy
Wydziału Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora
Urząd Miejski
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
tel. 32 786-82-21

Administratorem danych osobowych
w Urzędzie Miejskim w Bytomiu jest Prezydent Miasta Bytomia
41-902 Bytom ul. Parkowa 2
dane kontaktowe
Inspektora IOD;
UM Bytom ul. Parkowa 2
mail pi@um.bytom.pl
Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych:
1/ w celu realizacji zadań Administratora na podstawie przepisów prawa.
2/ odbiorcami danych osobowych są osoby fizyczne i prawne na podstawie przepisów prawa.
3/ dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa w szczególności w celach archiwalnych;
4/ osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (UE 2016/679). Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu
5/ podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa niezbędne.

Załączniki