BRM.1431.1.2020

Szanowni Państwo
Katarzyna Batko-Tołuć
Szymon Osowski
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 10
lutego br., w sprawie zapytań dot. raportu o stanie gminy informuję:

Ad. 1) Rada Miejska Będzina nie podejmowała uchwały w sprawie
szczegółowych wymogów dot. raportu.

Ad. 2) Raport o stanie miasta Będzina za 2018 rok został przygotowany
przez Sekretarz Miasta na podstawie informacji składanych przez
poszczególnych pracowników komórek organizacyjnych (odpowiedź A).

Ad. 3) Mieszkańcy byli informowani poprzez stronę internetową miasta
oraz Biuletyn Informacji Publicznej (odpowiedź B).

Ad. 4) W trakcie debaty nad raportem głos zabrało 5 radnych (w tym 3
radnych zabrało głos dwukrotnie).

Ad. 5) i 6) Do udziału w debacie nad raportem zgłosiło się 15
mieszkańców, jednak żaden nie zdecydował się zabrać głosu.
---
Proszę o potwierdzenie odbioru/odczytu niniejszej wiadomości.
_Z poważaniem,_
_Tomasz Derda_
Kierownik Biura Rady Miejskiej

Urząd Miejski w Będzinie
ul. 11. Listopada 20
42-500 Będzin
tel. 32 2679184

-------- Wiadomość oryginalna --------
Temat: Fwd: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
Data: 17.02.2020 13:10
Od: Biuro Ochrony Informacji Niejawnych <{{ email }}>
Do: Biuro Rady Miejskiej <{{ email }}>

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji
publicznych:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy
o samorządzie gminnym?

2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali
informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed
jego przygotowaniem
c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w
gminie osobą/osobami
e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu
podmiotowi
f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób
będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy
wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
a) nie informowano o tym mieszkańców
b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji
Publicznej
c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez
samorząd
d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub
wójta/burmistrza/prezydenta
f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale
nieprowadzonych przez samorząd
g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu
podczas spotkań z mieszkańcami
h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób.
Prosimy o opisanie w jaki.

4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie
gminy?

5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat
raportu o stanie gminy?

6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie
gminy?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres: {{ email }}

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji
--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl [1]
www.watchdogportal.pl [2]
www.funduszesoleckie.pl [3]
www.informacjapubliczna.org [4]
NIP 526282872

Links:
------
[1] http://www.siecobywatelska.pl
[2] http://www.watchdogportal.pl
[3] http://www.funduszesoleckie.pl
[4] http://www.informacjapubliczna.org