Sieć Obywatelska Watchdog Polska
Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. raportu
o stanie gminy, informuje się, :
ad 1. Rada Gminy Tryńcza nie podejmowała uchwały w sprawie szczegółowych
wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy. Radni zostali zapoznani z
propozycją zakresu raportu.
ad. 2 Nad przygotowaniem raportu pracowali pracownicy urzędu i jednostek
organizacyjnych.
Przygotowane materiały przekazywane były do Sekretarza Gminy -
koordynatora zadania.
ad. 3 Społeczność lokalna była informowana o możliwości zabrania głosu na
debacie, zapoznania
się z treścią raportu za pośrednictwem Biuletynu Informacji
Publicznej.
ad. 4 Podczas debaty głos zabrało 4 radnych.
ad. 5 Nie zgłosił się żaden mieszkaniec.
ad. 6 Nie zgłosił się żaden mieszkaniec.

Magdalena Rachfał
Urząd Gminy Tryńcza

Pobierz list