Urząd Miejski w Kole poniżej udziela odpowiedzi na wniosek z dnia 10.02.2020 r.

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

Rada Miejska w Kole nie przyjęła uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy

2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
a) nie informowano o tym mieszkańców
b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

Podczas debaty na temat raportu o stanie gminy zabrał głos jeden radny.

5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

Nikt nie zgłosił się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy.

6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

Mieszkańcy nie wypowiedzieli się w debacie na temat raportu o stanie gminy.

Monika Ciesielska

Sekretarz Miasta Koła

Tel. (63) 26 27 580

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO), informujemy, że :

1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Miejski w Kole danych osobowych jest Burmistrz Miasta Koła z siedzibą przy ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Panią Ewę Galińską z którą można skontaktować się pod adresem mailowym <mailto:inspektor@osdidk.pl> inspektor@osdidk.pl, tel. 531 641 425.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO w celu obsługi korespondencji z administratorem oraz wypełnienia przez niego zadań określonych w przepisach szczególnych określających zakres jego działania np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa, umowy lub Pani/Pana zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.

6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych, może je Pani/Pan sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Ma Pani/Pan także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7. Gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody informujemy więc, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.

8. W przypadku, gdy nie poda nam Pani/Pana swoich danych osobowych nie będziemy mogli rozpatrzyć zgłoszonej przez Pani/Pana sprawy i informować o niej drogą elektroniczną.

9. Przysługuje Pani/Panu także skarga do organu do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania

Załączniki

Pobierz list