Urząd Miejski w Kole poniżej udziela odpowiedzi na wniosek z dnia 10.02.2020
r.

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie
gminnym?

Rada Miejska w Kole nie przyjęła uchwały w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy

2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje
do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed
jego przygotowaniem
c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie
osobą/osobami
e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie
można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie
możliwe odpowiedzi):
a) nie informowano o tym mieszkańców
b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji
Publicznej
c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez
samorząd
d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub
wójta/burmistrza/prezydenta
f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale
nieprowadzonych przez samorząd
g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu
podczas spotkań z mieszkańcami
h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób.
Prosimy o opisanie w jaki.

4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

Podczas debaty na temat raportu o stanie gminy zabrał głos jeden radny.

5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu
o stanie gminy?

Nikt nie zgłosił się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie
gminy.

6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie
gminy?

Mieszkańcy nie wypowiedzieli się w debacie na temat raportu o stanie gminy.

Monika Ciesielska

Sekretarz Miasta Koła

Tel. (63) 26 27 580

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych - dalej RODO), informujemy, że :

1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Miejski w Kole
danych osobowych jest Burmistrz Miasta Koła z siedzibą przy ul. Stary Rynek
1, 62-600 Koło.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Panią Ewę Galińską z
którą można skontaktować się pod adresem mailowym
<mailto:inspektor@osdidk.pl> inspektor@osdidk.pl, tel. 531 641 425.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit a
RODO w celu obsługi korespondencji z administratorem oraz wypełnienia przez
niego zadań określonych w przepisach szczególnych określających zakres jego
działania np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego
działania wynikającego z przepisów prawa, umowy lub Pani/Pana zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie
podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z
obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.

6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych, może
je Pani/Pan sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Ma Pani/Pan także
prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7. Gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody informujemy
więc, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.

8. W przypadku, gdy nie poda nam Pani/Pana swoich danych osobowych nie
będziemy mogli rozpatrzyć zgłoszonej przez Pani/Pana sprawy i informować o
niej drogą elektroniczną.

9. Przysługuje Pani/Panu także skarga do organu do organu nadzorczego -
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania

Z poważaniem

Monika Ciesielska

Sekretarz Miasta Koła

Tel. (63) 26 27 580

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych - dalej RODO), informujemy, że :

1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Miejski w Kole
danych osobowych jest Burmistrz Miasta Koła z siedzibą przy ul. Stary Rynek
1, 62-600 Koło.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Panią Ewę Galińską z
którą można skontaktować się pod adresem mailowym
<mailto:inspektor@osdidk.pl> inspektor@osdidk.pl, tel. 531 641 425.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit a
RODO w celu obsługi korespondencji z administratorem oraz wypełnienia przez
niego zadań określonych w przepisach szczególnych określających zakres jego
działania np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego
działania wynikającego z przepisów prawa, umowy lub Pani/Pana zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie
podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z
obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.

6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych, może
je Pani/Pan sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Ma Pani/Pan także
prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7. Gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody informujemy
więc, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.

8. W przypadku, gdy nie poda nam Pani/Pana swoich danych osobowych nie
będziemy mogli rozpatrzyć zgłoszonej przez Pani/Pana sprawy i informować o
niej drogą elektroniczną.

9. Przysługuje Pani/Panu także skarga do organu do organu nadzorczego -
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania.

Załączniki

  • image001_0594oQY.jpg (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list