W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłany pocztą elektroniczną (data wpływu 11 lutego 2020 r.) informuję:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym? NIE

2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź):

a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza),

b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem,

c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji,

d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami,

e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi,

f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):

a) nie informowano o tym mieszkańców,

b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej,

c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd,

d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej,

e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta,

f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd,

g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami,

h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

4) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy? – 8 radnych,

5) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy? – nikt z mieszkańców nie zgłosił się do zabrania głosu,

6) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

Z poważaniem

Elżbieta Gil
Sekretarz Gminy
ul. Rzeszowska 3
39-460 Nowa Dęba
tel. 15 846 26 71 w. 202

Załączniki

  • SG.1431.5.2020.pdf (nieskanowany) Skanuj