W załączeniu przesyłam odpowiedź na zapytanie o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem

Katarzyna Tomaszewska

Inspektor

Wydział Rozwoju Gospodarczego

Urząd Miejski w Mszczonowie

tel. 46 858 28 53

Klauzula Bezpieczeństwa "Urzędu Miejskiego w Mszczonowie".
Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
do którego jest zaadresowana i może zawierać treść o charakterze poufnym lub
zastrzeżonym. Uprzedzamy, że wgląd w treść e-maila otrzymanego omyłkowo,
dalsze jego przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju
wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w nim
informacje przez osobę lub podmiot nie będący jego adresatem, jest
niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ja omyłkowo, proszony
jest o niezwłoczne zawiadomienie i odesłanie jej z powrotem do nadawcy oraz
o usunięcie jej ze swojego systemu wraz z wszelkimi załącznikami.

Załączniki

  • RG.1431.6.2020.KT.pdf