Dzień dobry

W odpowiedzi na zapytanie - Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy - z dnia 10 lutego b.r. poniżej przesyłam odpowiedź:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym? - tak

2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)

a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza).

b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem

c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji

d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami

e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi

f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):

a) nie informowano o tym mieszkańców

b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej

c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd

d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej

e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta

f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd

g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami

h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy? - 0

5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy? - 0

6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy? – 0

Kazimierz Wolański

Sekretarz Gminy

Tel. 722363696

Załączniki

Pobierz list