Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznych:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym? - *NIE*

2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
*_a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali
informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza) -
TAK_*
b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed
jego przygotowaniem
c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w
gminie osobą/osobami
e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób
będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać
wszystkie możliwe odpowiedzi):
a) nie informowano o tym mieszkańców
_*b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie
Informacji Publicznej - TAK*_
c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez
samorząd
d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub
wójta/burmistrza/prezydenta
f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale
nieprowadzonych przez samorząd
g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu
podczas spotkań z mieszkańcami
*_h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób.
Prosimy o opisanie w jaki - OGŁOSZENIA NA TABLICACH OGŁOSZEŃ
_*

4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie
gminy?*- 0*

5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat
raportu o stanie gminy? *- 0*

6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie
gminy?*- 0*

Agnieszka Zakrzewska

Sekretarz Miasta Przeworska
Urząd Miasta Przeworska
ul. Jagiellońska 10
37-200 Przeworsk
tel. 16 648 78 44, w. 126

W dniu 11.02.2020 o 07:57, Kancelaria Ogólna UM Przeworsk pisze:
--
Agnieszka Zakrzewska

Sekretarz Miasta Przeworska
Urząd Miasta Przeworska
ul. Jagiellońska 10
37-200 Przeworsk
tel. 16 648 78 44, w. 126

Pobierz list