Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej
im. prof. Antoniego Kępińskiego
ul Kościuszki 18, 37-500 Jarosław
NIP 792-18-05-587 REGON 000296638

tel.: 16 621 46 11
e-mail: spzoz_jaroslaw@poczta.onet.pl

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej. Dziękujemy. Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu
This information is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Unauthorised use this information by person or entity other than the intended recipient is prohibited by law. If you received this by mistake, please immediately contact the sender by e-mail or by telephone and delete this information from any computer. Thank you. Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu

Załączniki