Szanowi Państwo.

Proszę o wyjaśnienie jak mamy traktować Państwa wniosek, gdyż
Konstytucja RP stwarza tylko ogólne ramy dla uzyskiwania informacji.
Proszę o stwierdzenie czy wnosicie Państwo o uzyskanie informacji w
trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

--

Dziękuje i Pozdrawiam,
Żaneta Jończak
Kierownik Działu Organizacyjnego
Powiatowy Szpital
im. Wł. Biegańskiego w Iławie
14-200 Iława
ul. Gen. Andersa 3
tel. 89 6449 806

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH-KONTRAHENCI
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej
,,Rozporządzeniem’’,
informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Szpital im.
Władysława Biegańskiego w Iławie ul. Gen. Wł. Andersa 3.
2. W Powiatowym Szpitalu im. Władysława Biegańskiego w Iławie, powołany
został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, adres e-mail:
{{ email }}
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na
podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom
świadczącym na rzecz Powiatowego Szpitala w Iławie usługi serwisowe:
oprogramowania, sprzętu informatycznego, na podstawie zawartych z tymi
podmiotami rzeczowych umów powierzenia danych osobowych.
5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez:
• umowy - 10 lat
• dokumentacja postępowania przetargowego – 5 lat
• faktury VAT – 5 lat
• dokumentacja postępowania przetargowego finansowanego ze środków Unii
Europejskiej, przechowywana jest zgodnie z zapisami umowy o
dofinansowanie projektu
współfinansowanego z UE.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych
Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania
danych osobowych
będzie brak możliwości realizacji umowy.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania.