Witam, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii przekazuje
odpowiedź na pismo.

---
Pozdrawiam/ Z poważaniem
Magdalena Antoniewicz
Joanna Przybylska

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. E. i J.
Zeylandów
ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań
nr tel. 61 66 54 310

-------------------------
Poniższa informacja jest kierowana do osób fizycznych.
UWAGA ! Jeżeli jesteś osobą, która nie ukończyła 16 lat prosimy o
podanie kontaktu do rodzica lub opiekuna prawnego, który wyrazi zgodę na
przetwarzanie Twoich danych osobowych, o ile nie nastąpiło to w
korespondencji wcześniejszej. Informujemy, że Państwa dane osobowe
określone w mailu, na którego odpowiadamy, są przetwarzane przez
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i
Janusza Zeylandów (WCPiT), ul. Szamarzewskiego 62 60-569 Poznań, zgodnie
z Państwa intencją w celach komunikacji z Państwem oraz archiwizacyjnych
zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną, o ile treści te stanowić będą akta
sprawy. Dane osobowe o ile stanowią akta sprawy będą przechowywane
zgodnie z okresem archiwizacji w zależności od prowadzonej sprawy
zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną. Podanie danych osobowych jest
warunkiem umownym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości kontaktu
za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku gdy Państwa korespondencja
będzie stanowiła akta sprawy przysługuje Państwu prawo do: dostępu do
danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do wniesienia
skargi do organu nadzorczego. W pozostałych przypadkach przysługuje
Państwu prawo do: usunięcia danych osobowych, cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych osobowych, dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa oraz kontrahentom WCPiT świadczących usługi serwisowe
poczty elektronicznej. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych
osobowych: daneosobowe@wcpit.org. Instrukcja Kancelaryjna –
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych.

Załączniki