Dzień dobry

Odpowiemy na Państwa pytania w możliwie najkrótszym czasie od ponownej
wiadomości. Jednakże ze względu na duże obciążenie dodatkowymi
obowiązkami pionu epidemiologicznego i koniecznością podejmowania
bieżących działań z powodu koronawirusa prosimy o prolongatę terminu do
dnia 29.04.2020 r.

Termin ten pozwoli nam na rzetelne przygotowanie odpowiedzi.

Dziękujemy za zrozumienie. Pozdrawiam

Jolanta Słoniewska-Duda
Sekretariat
Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny
im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu
tel. 34 353 28 11
email: sekretariat@wsnlc.pl

Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane
tylko do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku
podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest
odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o
tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym
zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie
lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego
podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Opinie i poglądy
objęte wiadomością mogą nie być tożsame ze stanowiskiem Wojewódzkiego
Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu, zaś
wyłączną odpowiedzialność za nie ponosi osoba będąca nadawcą wiadomości.
Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu
nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie
niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania
przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu
niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest
bezpiecznym środkiem łączności. Ponadto oświadczenia złożone w tej
wiadomości nie są prawnie wiążące w przypadku, gdy przepisy prawa
wymagają dla takich oświadczeń formy pisemnej.

Pobierz list