Administrator Danych Osobowych
Administratorem Danych Osobowych Pacjentów jest Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu. Kontakt z Administratorem możliwy:
- Listownie : Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, Grudziądz (86-300), ul. Dr. Ludwika Rydygiera 15/17
- Telefonicznie +48 56 641 4444.
Inspektor ochrony danych. Kontakt: inspektor@bieganski.org
Cele i podstawy przetwarzania
Przetwarzamy Państwa dane w związku ze świadczeniem usług medycznych. Dane kontaktowe podane w procesie rejestracji będziemy wykorzystywać do kontaktu w sprawie wizyty. Przetwarzanie danych osobowych Pacjentów następuje na podstawie następujących przesłanek:
- obowiązek prawny ciążący na administratorze – podstawa prawna Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej art. 3, ust. 1 i Ustawa z dnia 6 listopada 2005 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta art. 23 do 29.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych jest podmiot świadczący usługi hostingu dla administratora.
Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu do kartoteki medycznej, za wyjątkiem:
- jeżeli zgon pacjenta nastąpił na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia dokumentacja jest przechowywana przez okres 30 lat (licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpił zgon);
- w przypadku dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, jest ona przechowywana przez okres 30 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu);
- zdjęcia rentgenowskie, przechowywane poza dokumentacją medyczną pacjenta, przechowywane są 10 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie);
- skierowania na badania lub zlecenia lekarza są przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono pacjentowi świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza; 2 lata przechowywane są skierowania i zlecenia lekarza, które nie zostały udzielone z powodu nie stawienia się pacjenta;
- 22 lata w przypadku dzieci, które nie ukończyły 2 roku życia.
Prawa osób, których dane dotyczą
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;
- prawo żądania ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych jest dobrowolne lecz konieczne do świadczenia usług medycznych przez Administratora.

Pobierz list