**Niniejsza odpowiedź została automatycznie wysłana z serwera pocztowego
Urzędu Gminy i Miasta Proszowice i nie należy na nią odpowiadać.**
Stanowi ona potwierdzenie wpływu korespondencji dot. Wniosek o informację
publiczną przesłanej przez sprawa-24171@fedrowanie.siecobywatelska.pl
(sprawa-24171@fedrowanie.siecobywatelska.pl) na adres poczty elektronicznej
um@proszowice.pl, która zostanie przekazana do właściwej merytorycznie komórki
urzędu.

Niniejsza odpowiedź nie stanowi potwierdzenia przyjęcia korespondencji na
dziennik podawczy. Na adres poczty elektronicznej um@proszowice.pl należy
przesyłać korespondencję, która nie wymaga zachowania szczególnego sposobu jej
przesłania, określonego przepisami prawa powszechnie obowiązującego (np. wymóg
bezpiecznego podpisu elektronicznego). W przypadku, gdy sprawa z którą zwraca
się nadawca korespondencji wymaga wszczęcia procedury administracyjnej w
indywidualnej sprawie kończącej się wydaniem np. decyzji, postanowienia,
zaświadczenia, wówczas taką korespondencję opatrzoną bezpiecznym podpisem
elektronicznym lub Profilem Zaufanym należy skierować na adres elektronicznej
skrzynki podawczej w platformie ePUAP: /1214053/skrytka albo złożyć osobiście
w formie papierowej lub elektronicznej na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy
i Miasta Proszowice, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice.
\--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klauzula Informacyjna Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
informuję, iż: 1\. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy
i Miasta Proszowice reprezentowany przez Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice,
ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice 2\. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan
Damian Król, kontakt pod adresem e-mail: iodo@proszowice.pl lub telefonicznie
12 385 12 23. 3\. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu : •
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze; • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej administratorowi; • w innych przypadkach Pani/Pana dane
osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w
zakresie i celu określonym w treści zgody. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
oraz art. 9 ust.2 lit. g - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r , 4\. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą
wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa 5\. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres
niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, 6\. Posiada Pani/Pan prawo do:
żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych, 7\. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 8\. Podanie
Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków
wynikających z przepisów prawa.
\--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Dokument ten zawiera informacje poufne, które mogą być również objęte
tajemnicą służbową. Jest on przeznaczony do wyłącznego użytku adresata. Jeśli
nie są Państwo jego adresatem, to wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja,
reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub wykorzystanie tego dokumentu lub
informacji jest zabronione. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez
pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nami oraz usunięcie
wiadomości z Państwa komputera.

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are
not the intended recipient (or have received this e-mail by mistake) please
notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized
copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly
forbidden.
\--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przed wydrukowaniem pomyśl ośrodowisku / Before printing think about the
environment_

Pobierz list