Dzień dobry,
odpowiadając na poniższy wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej informuję, że na dzień odpowiedzi na wniosek Prezydent Miasta Zgierza nie udostępnił danych z przedmiotowego rejestru Poczcie Polskiej.
Ponadto Prezydent zapewnia, że dane osobowe mieszkańców miasta Zgierza są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe, którymi administruje Prezydent Miasta Zgierza udostępniane są wyłącznie podmiotom uprawnionym, z poszanowaniem i zabezpieczeniem interesów mieszkańców.
Z poważaniem

Aleksandra Wiaderkiewicz
Naczelnik
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Administrator BIP
tel. 42 714 31 56
kom. 503 008 046

[ http://www.miasto.zgierz.pl/ ]

Od: sprawa-24046@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Do: e-urzad@umz.zgierz.pl
Wysłane: poniedziałek, 27 kwietnia, 2020 10:42:01
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres sprawa-24046@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski --

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
adres email: biuro@siecobywatelska.pl
skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Pobierz list