Gmina Domanice podziela pogląd, zgodnie z którym Poczta Polska może uzyskać dostęp do spisu wyborców po wejściu w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. sejm.gov.pl sejm.gov.pl Dlatego nie udostępniła danych Poczcie Polskiej oraz nie zamierza udostępniać do momentu jej wejścia w życie. Marcin Rombel Urząd Gminy Domanice OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r.
Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 1)           
Admin Państwa danych jest Wójt Gminy Domanice, Domanice 52, 08-113
Domanice, tel. 25
6312982,          ugdomanice@wp.pl 2)           
Admin wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwa
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora. 3)           
Pańs dane osobowe będą przetwarzane w celu udostępnienia informacji
publicznej jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z
przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz Ustawa z dnia 6 września 2001
r. o dostępie do informacji publicznej. 4)           
Pańs dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww.
celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach
szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. 5)           
Pańs dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą
podlegać profilowaniu. 6)           
Pańs dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 7)           
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu
następujące prawa: a)           
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b)          
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; c)           
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; d)          
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Państwa, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
(RODO); 8)           
Podan przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych
skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 9)           
Pańs dane mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na
podstawie przepisów prawa.   Dnia 27 kwietnia 2020 10:57 sprawa-24276@fedrowanie.siecob napisał(a): Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. sejm.gov.pl Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres sprawa-24276@fedrowanie.siecob Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski -- Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa tel: 22 844 73 55 adres email: biuro@siecobywatelska.pl skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/ www.siecobywatelska.pl NIP 526282872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Pobierz list