W odpowiedzi na poniższe zapytanie informuję, że wg. stanu na dzień
29.04.2020 r. gmina Besko nie przekazała Poczcie Polskiej spisów wyborców.

W dniu 28.04.2020 r. zwróciliśmy się do Poczty Polskiej o uzupełnienie
wniosku. Oczekujemy na odpowiedź.

Kazimierz Wolański

Sekretarz Gminy Besko

Sent: Monday, April 27, 2020 10:52 AM

To: ug@besko.pl

Subject: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog
Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach
Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem
ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.
http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres
sprawa-25470@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

--

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

tel: 22 844 73 55

adres email: biuro@siecobywatelska.pl

skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka

www.siecobywatelska.pl

NIP 526282872

KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Pobierz list