--

Z poważaniem

Marcin Lazarowski

Inspektor Ochrony Danych i Zarządzania Kryzysowego

Tel. 58 691 05 51, kom. 530 072 074

Email: marcin.lazarowski@ug.kolbudy.pl

Informujemy, że na stronie

<http://www.kolbudy.pl/urzad/tablica-ogloszen/informacje-i-komunikaty-urzedo
we/3646-klauzula-informacyjna-dla-klientow-gminy-kolbudy>
http://www.kolbudy.pl/urzad/tablica-ogloszen/informacje-i-komunikaty-urzedow
e/3646-klauzula-informacyjna-dla-klientow-gminy-kolbudy
można zapoznać się z właściwą klauzulą informacyjną dot. przetwarzania
Państwa danych osobowych w związku ze skierowaniem powyższego e-mail.
Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowana jest
tylko do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do jego użytku.
Jeśli Państwo nie jesteście odbiorcą, do którego wiadomość jest skierowana,
Prosimy odpowiadając zwrotnie na tę wiadomość przekazać informację do
nadawcy, a następnie usunąć tę wiadomość z Państwa skrzynki odbiorczej i
nadawczej.
Zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub
inne postępowanie dotyczące przedmiotowej wiadomości, pod rygorem uznania
takiego postępowania za naruszające prawo.

Załączniki

Pobierz list