Witam!

W załączniku przekazuję, odpowiedź na wiadomość e-mail z dnia 27.04.2020r.

Pozdrawiam

Urząd Gminy Jasienica

Mirela Holisz

W świetle obowiązujących przepisów Wójt Gminy Jasienica jest administratorem
Państwa danych osobowych, z którym można się kontaktować korespondencyjnie
pod adresem: Jasienica 159, 43-385 Jasienica lub mailem:
<mailto:sekretariat@jasienica.pl> sekretariat@jasienica.pl

Z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować
korespondencyjnie pod adresem: 43-385 Jasienica 159 telefonicznie pod nr
tel: 33/472 62 45 lub mailowo e-mail: <mailto:barbara.taton@jasienica.pl>
barbara.taton@jasienica.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Państwa dane mogą być przetwarzane w związku z: realizacją zadań własnych
lub zleconych określonych przepisami prawa, wykonywaniem zadań realizowanych
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, zawarciem
umowy, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu
i zakresie. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż
te, dla których zostały pierwotnie zebrane. Dane mogą być przekazywane innym
organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa
oraz podmiotom, z którymi nawiązaliśmy współpracę w związku ze wsparciem i
asystą techniczną systemów informatycznych, w których przetwarzane są
Państwa dane osobowe. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa
trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Dane są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 poz.
218 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

Mają Państwo prawo do: dostępu i do sprostowania danych osobowych, a w
niektórych przypadkach mają Państwo prawo do: usunięcia swoich danych
osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie zgody mają Państwo
prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że
przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.

Gdy obowiązek podania danych wynika z obowiązujących przepisów prawa są
Państwo zobowiązani do ich przekazania w przeciwnym razie może to skutkować
konsekwencjami przewidzianymi w przepisach. Gdy dane osobowe są niezbędne do
zawarcia umowy, ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy.

Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany jednak nie będą
podlegały profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzji.

Załączniki

Pobierz list