Odpowiadając na przesłaną do Urzędu Gminy Zielonki korespondencję
uprzejmie informuję, że dane o wyborcach nie zostały udostępnione
Poczcie Polskiej.

Informuję również, że żądanie w zakresie udzielenia informacji o
przyszłych, planowanych działaniach gminy pozostaje poza zakresem ustawy
o dostępie do informacji publicznej.

Z up. Wójta Kierownik Referatu Spraw Administracyjnych /-/ Marta Kazior

Pobierz list