Znak sprawy: IPP.1431.000026.2020
Rej. koresp. wych.: rkwe-mail-000292/20
Wysłane przez: Kamila Jakóbczak
Tel. służbowy: (43) 829 09 36
Fax: (43) 829 09 32
Miejsce urzędowania: Urząd Miejski w Błaszkach

-------- Wiadomość oryginalna --------

Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog
Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach
Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem
ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.
http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres
sprawa-23887@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

--

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
adres email: biuro@siecobywatelska.pl
skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Ten e-mail został wysłany na następujące adresy: urzad@blaszki.pl
Wysłano do: sprawa-23887@fedrowanie.siecobywatelska.pl.
--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

Załączniki