Zgodnie z art. 15 zzs ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DZ.U.
z 2020 r. poz. 568) w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub
stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów procesowych i
sądowych w postępowaniach sądowych w tym sądowo-administracyjnych, a
także innych postępowań nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu.
W związku z powyższym odpowiedź na wniosek zostanie przesłana w
późniejszym terminie.
Z poważaniem
/-/ Tomasz Grabowski
Wójt Gminy Strzelce

Pobierz list