Wójt Gminy Gorzyce zwrócił się w piśmie do Zarządu Poczty Polskiej S.A.
z prośbą o przedłożenie zaświadczenia o ostateczności i prawomocności
decyzji Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 r.
Na dzień dzisiejszy tj. 07 maja 2020 r. odpowiedzi ze strony Poczty
Polskiej nie uzyskaliśmy. W związku z powyższym nie udostępniliśmy
spisu wyborców Poczcie Polskiej.
Nadmieniam, że do dnia 5 maja 2020r. była jeszcze możliwość dopisania się
do spisu wyborców.

Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce