W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 11 sierpnia
2017 roku uprzejmie informuję, iż:

- Sąd Rejonowy w Przeworsku jest sądem funkcjonalnym i wszelkie umowy dla
tut. Sądu zawierane są przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Przemyślu,

- Sąd Rejonowy w Przeworsku posiada stronę internetową pod adresem
<http://www.przeworsk.sr.gov.pl> www.przeworsk.sr.gov.pl, na której nie
publikuje dokumentacji przebiegu i efektów kontroli prowadzonych w Sądzie,

- Prezes Sądu ani zastępujący Go w okresie urlopu Sędzia w miesiącu w
lipcu 2017 roku nie uczestniczył w spotkaniach,

- w okresie którego dot. pytanie nie były wydawane w tut. Sądzie orzeczenia
na skutek oskarżenia o czyny zabronione z art. 231 kk,

- odnośnie czynów z art. 212 kk wskazać należy, iż nie zapadło żadne
merytoryczne orzeczenie rozstrzygające o odpowiedzialności za przestępstwo
pomówienia. W jednej ze spraw prowadzonej przeciwko nieustalonej osobie o
ten czyn wobec braku możliwości ustalenia sprawcy ( pomówienia internetowego
) zapadło orzeczenie o umorzeniu postępowania. W kolejnych zaś trzech
sprawach strony zawarły ugody skutkujące również wydaniem postanowienia o
umorzeniu tych postępowań..

Z poważaniem

Prezes Sądu Rejonowego

w Przeworsku

Krzysztof Gaca

Pobierz list