Witam, przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną.

--
podpis email
Z poważaniem,

*Regina Jankowska*
Sekretarz Gminy
*Urząd Gminy w Subkowach*
tel: +48 58 5368 - 501, 521, 529, 530, 532
fax: wew. 36
e-mail: urzad@subkowy.pl <mailto:urzad@subkowy.pl>
www.subkowy.pl <http://www.subkowy.pl>

Pomyśl o środowisku. Nie drukuj tej wiadomości jeśli nie musisz.

Ta wiadomość jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata.
Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o
bezzwłoczne skontaktowanie się z nadawcą oraz jej usunięcie.
Jeśli nie są Państwo adresatem tej wiadomości, to jej wykorzystanie,
w szczególności poprzez rozpowszechnianie, dystrybucję,
powielanie, publikację wiadomości lub zawartych w niej informacji
i/lub dokumentów, jest zabronione.

Administratorem danych jest Gmina Subkowy, 83-120 Subkowy, ul.
Józefa Wybickiego 19a. Kontakt poprzez adres email: urzad@subkowy.pl.
Kontakt do inspektora ochrony danych email: iod@subkowy.pl we
wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
przez Urząd Gminy w Subkowach.
Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
w celu rozpatrzenia przesłanej korespondencji.
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane
osobowe na zlecenie administratora
tj. dostawcom usług IT, a także innym podmiotom na podstawie
przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
(przykład: na wniosek sądu, Policji).
Dane będą przetwarzane przez okres ustalony zgodnie z przepisami
dotyczącymi narodowego zasobu archiwalnego.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo
żądania ich sprostowania, prawo do sprzeciwu,
ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich
przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest
warunkiem udzielenia odpowiedzi na korespondencję.

Załączniki

Pobierz list