W odpowiedzi na e-mail z dnia 27 kwietnia 2020 r. (wniosek o udostępnienie
informacji publicznej), udzielam odpowiedzi na zadane pytania:

- czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub
czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych
zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych w 2020 r.
http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

ODP: Nie.

Z poważaniem

Grzegorz Zabrocki

Sekretarz Gminy

Zasady przetwarzania Państwa danych osobowych przez Urząd Miejski w Czersku
określone są w komunikatach dostępnych na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej Gminy Czersk: <https://bip.czersk.pl/2053.html>
https://bip.czersk.pl/2053.html .

Pobierz list