Witam

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z
dnia 6 września 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) Gmina
Kiełczygłów poniżej przesyła odpowiedź na Wasz wniosek o udostępnieniu
informacji publicznej.

Przesłał dokument w postaci zakodowanego pliku zawierającego żądane dane
wyborców znajdujących się w części A spisu wyborców, o którym mowa w
przepisie art. 26 § 6 pkt 1 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks
wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.), do wykorzystania tylko
i wyłącznie w celu wskazanym we wniosku. Jednocześnie Wójt Gminy
Kiełczygłów na podstawie art. 5 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych,
Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 roku) zwrócił się do Zarządu
spółki Poczta Polska Spółka Akcyjna w Warszawie o wskazanie na piśmie
danych obejmujących: imię, nazwisko oraz numer PESEL osoby upoważnionej
z ramienia spółki Poczta Polska Spółka Akcyjna w Warszawie, której po
uprzedniej osobistej identyfikacji w siedzibie Urzędzie Gminy w
Kiełczygłowie zostanie udostępniony klucz dostępu (hasło) do pliku
zawierającego dane, o których mowa w ustępie poprzedzającym, wraz ze
wskazaniem podstawy prawnej takiego upoważnienia. Wójt Gminy Kiełczygłów
zastrzega, że jakakolwiek próba ingerencji w przesłany plik, zwłaszcza
zmierzająca do jego rozkodowania z pominięciem hasła dostępu, spowoduje
przeniesienie w całości odpowiedzialności za bezpieczeństwo przesłanych
danych na spółkę Poczta Polska Spółka Akcyjna w Warszawie.

z poważaniem
Marek Kula
Gmina Kiełczygłów

Pobierz list