W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, informuję, że
spis wyborców nie został przekazany Poczcie Polskiej S.A.

W załączeniu przesyłam treść pisma, które wystosowaliśmy do ww. podmiotu.

Pozdrawiam

Anna Kosno

Zastępca Wójta

tel. 58 572 39 40

tel. 600 573 401

a.kosno@choczewo.com.pl

Klauzula informacyjna - zgodnie z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego "RODO"

Informujemy, że Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Urząd Gminy
Choczewo z siedzibą w Choczewie przy ul. Pierwszych Osadników 17
reprezentowany przez Wójta Gminy Choczewo. Kontakt z Administratorem jest
możliwy za pośrednictwem adresu e-mail:
<mailto:sekretariat@choczewo.com.pl> sekretariat@choczewo.com.pl lub pod
numerem telefonu: (58) 572-39-40, 572-39-13, 572-39-07. Przestrzeganie zasad
ochrony danych w Urzędzie Gminy Choczewo nadzoruje wyznaczony Inspektor
Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z
przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących
użytkownikom poprzez e-mail: <mailto:IODO@choczewo.com.pl>
IODO@choczewo.com.pl . Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu
udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą adresu e-mail na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f), tj. prawnie uzasadnionego interesu -
udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Dane osobowe są przechowywane przez
okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a po tym
okresie przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych jest
dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu - odpowiedzi na wiadomość
przesłaną za pomocą poczty elektronicznej. Odbiorcami danych osobowych są
podmioty świadczące usługi hostingu, serwisu, a także podmioty upoważnione
do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

Szczegółowe dane znajdują się w klauzulach informacyjnych na stronie Urzędu
Gminy Choczewo: <https://www.choczewo.com.pl/>
https://www.choczewo.com.pl/

Załączniki

Pobierz list