--
Elżbieta Turek
Specjalista d/s administracyjnych
Samodzielna Sekcja Administracyjna
Sąd Rejonowy w Przysusze
{{ email }}
tel. 48 675 03 71
fax 48 675 23 59

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna.
W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. Dziękujemy. Sąd Rejonowy w Przysusze.

Administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Przysusze z siedzibą
przy Al.Jana Pawła II 11, 26-400 Przysucha, Prezes Sądu Rejonowego w Przysusze
i Dyrektor Sądu Okręgowego w Radomiu w zakresie realizowanych zadań określonych
w art. 175 a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2019 poz. 52).
Prosimy o zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Przysusze zamieszczonymi na stronie http://www.przysucha.sr.gov.pl

Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files,
may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution
and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender immediately and then delete this message and any attachments. Thank you. Sąd Rejonowy w Przysusze.

The administrator of personal data is the District Court in Przysucha with registered office at Al.Jana Pawła II 11, 26-400 Przysucha, President of the District Court in Przysucha and Director of the District Court in Radom in the scope of tasks carried out specified in art. 175 a of the Act of 27 July 2001 on the Law on the System of Common Courts (Journal of Laws of 2019, item 52).
Please read the principles of personal data processing in the District Court in Przysucha posted at http://www.przysucha.sr.gov.pl

Załączniki

  • IMG_0003.pdf