Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam skan pisma Prezesa Sądu Rejonowego w Kolbuszowej z
dnia 19.06.2020r.

Klauzula informacyjna dla osób składających wnioski o udostepnienie
informacji publicznej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego w
Kolbuszowej

adres: ul. Tyszkiewiczów 4 , 36-100 Kolbuszowa , tel. 17 2277239

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem do
korespondencji: Sąd Rejonowy w Kolbuszowej, ul. Tyszkiewiczów 4, 36-100
Kolbuszowa lub e-mail: {{ email }}.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji złożonego
wniosku o udostepnienie informacji publicznej na podstawie art. 2 ustawy z
dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej oraz art. 6
ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub
podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich
sprostowania, zgodnie
z obwiązującymi przepisami.

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu
Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w
zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej.

9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

Z poważaniem
Justyna Opalińska

Inspektor Ochrony Danych
Sądu Rejonowego w Kolbuszowej

Tel. 172277247

P
Proszę o rozważenie czy wydrukowanie tego maila jest konieczne.
Oszczędzając papier przyczyniamy się do ochrony środowiska naturalnego.

Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej
adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje. Zakazane
jest przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie
tych informacji, jak również podejmowanie działań na ich podstawie, przez
osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeśli otrzymali Państwo tę
wiadomość przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie nadawcy i usunięcie jej z
komputera.

The information transmitted is intended only for the person or entity to
which it is addressed and may contain confidential or privileged material.
Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any
action in reliance upon, this information by persons or entities other than
the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please
notify the sender and delete the material from your computer.

Załączniki

  • A-0144-19-20_sieć_obywatelska.pdf