Dzień dobry,

przesyłam w załączeniu pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Iławie z dnia 19 czerwca 2020 r., Adm. 0132-32/20, w odpowiedzi na wniosek złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 10 czerwca 2020 r.

Na zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Iławie

Katarzyna Maruszewska

specjalista ds. administracyjnych

Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Iławie

--------

Sąd Rejonowy w Iławie z siedzibą w Iławie przy ul. Mikołaja Kopernika 4B, 14-200 Iława, reprezentowany przez Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Iławie, każdy w zakresie przypisanych kompetencji i zadań określonych w Ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Iławie pod adresem: <http://www.ilawa.sr.gov.pl/> http://www.ilawa.sr.gov.pl w zakładce: Ochrona Danych Osobowych.

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pani/Pan zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie ujawnienie, rozpowszechnianie, dystrybucja, powielanie lub inne wykorzystywanie tej wiadomości jest zabronione. Jeżeli niniejsza wiadomość została Państwu doręczona omyłkowo, prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

Załączniki

Pobierz list