W dniu 2020-06-10 o 22:14, {{ email }} pisze:
--
Monika Ciszewska
Specjalista ds.administracyjnych
Samodzielna Sekcja Administracyjna
-----------------------
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
48 617 87 10
{{ email }}
http://szydlowiec.sr.gov.pl

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki,
może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem
informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie
powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie
nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.
Dziękujemy. Sąd Rejonowy w Szydłowcu

Administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Szydłowcu z siedzibą
przy ul. Plac Marii Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec, Prezes Sądu Rejonowego w Szydłowcu
i Dyrektor Sądu Okręgowego w Radomiu w zakresie realizowanych zadań określonych
w art. 175 a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2019 poz. 52).
Prosimy o zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu
zamieszczonymi na stronie http://www.szydlowiec.sr.gov.pl

Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files,
may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution
and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender
immediately and then delete this message and any attachments. Thank you. Sąd Rejonowy w Szydłowcu

The administrator of personal data is the District Court in Szydłowiec with registered office
at ul. Plac Maria Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec, President of the District Court in Szydłowiec
and Director of the District Court in Radom in the scope of tasks carried out specified in
art. 175 a of the Act of 27 July 2001 on the Law on the System of Common Courts (Journal of Laws of 2019, item 52).
Please read the principles of personal data processing in the District Court in Radom posted at http://www.szydlowiec.sr.gov.pl

Załączniki

  • 2020-06-22-12-52-01-01.pdf