Prez. 008/166/20

W załączeniu przesyłam pismo Pani Wiceprezes Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej SSR Ewy Barańskiej.

Dorota Grzywna
Inspektor
Oddział Administracyjny
Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zw. RODO), informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej z siedzibą w: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 23, tel. 32 295 94 65, posiadający NIP: 629-15-22-610 REGON: 000 322 063.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych- mgr Mariusza Paszkowskiego, z którym może Pani/Pan skontaktować się telefonicznie pod nr tel. 32 295 95 14 lub za pośrednictwem adresu e-mail: iod@dabrowag.sr.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 i 7 RODO. Podstawą przetwarzania danych może być: zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wykonanie lub zawarcie umowy, obowiązek prawny spoczywający na Administratorze lub prawnie uzasadnione interesy Administratora.
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej przetwarza dane osobowe w następujących celach: sprawowanie wymiaru sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego, zatrudnienie w sądzie, w tym realizacja obowiązków wynikających ze stosunku pracy, udziału osób w procesach rekrutacyjnych, a także dotyczących osób uczących się, realizacja obowiązków wynikających z zawartych umów cywilno-prawnych, prowadzenie postępowań w zakresie zamówień publicznych (w tym realizacja i możliwość rozliczenia wykonania usługi/dostawy), prowadzenie ewidencji wynikających z przepisów prawa (skargi i wnioski, listy biegłych sądowych, mediatorów, tłumaczy przysięgłych, ławników), zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrona osób i mienia na terenie budynków tut. Sądu oraz ich otoczeniu, ochrona Administratora przed zagrożeniami zewnętrznymi oraz działaniami pracowników i osób trzecich mogących wyrządzić szkodę, zapewnienie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.
W przypadku gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, usunięcia danych osobowych „prawo do bycia zapomnianym”, wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych. Żądanie usunięcia danych nie może być zrealizowane w przypadku gdy przetwarzanie danych jest konieczne do: wywiązywania się z prawnego obowiązku Administratora, wykonania zadania realizowanego przez Administratora w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Możliwość skorzystania z przysługujących uprawnień jest uzależniona od podstawy prawnej, na której oparte jest przetwarzanie, a także celu i sposobu przetwarzania danych osobowych.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) w zw. z art. 7 RODO - wyrażenie zgody, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
Dane kontaktowe Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, email: kancelaria@uodo.gov.pl
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej.
Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Administrator Danych Osobowych informuje, iż Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w sposób zapewniający im odpowiednie bezpieczeństwo i poufność, w tym ochronę przed nieuprawnionym dostępem do nich i do sprzętu służącego ich przetwarzaniu oraz przed nieuprawnionym korzystaniem z tych danych i z tego sprzętu.

Załączniki

Pobierz list