Stowarzyszenie Sieć Obywatelska

Urząd Miejski w Kole w załączeniu przesyła odp. na zapytanie w oparciu o
ustawę o dostępie do informacji publicznej - cyfryzacja gmin

Monika Ciesielska

Sekretarz Miasta Koła

Tel. (63) 26 27 580

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych - dalej RODO), informujemy, że :

1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Miejski w Kole
danych osobowych jest Burmistrz Miasta Koła z siedzibą przy ul. Stary Rynek
1, 62-600 Koło.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Panią Ewę Galińską z
którą można skontaktować się pod adresem mailowym
<mailto:inspektor@osdidk.pl> inspektor@osdidk.pl, tel. 531 641 425.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit a
RODO w celu obsługi korespondencji z administratorem oraz wypełnienia przez
niego zadań określonych w przepisach szczególnych określających zakres jego
działania np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego
działania wynikającego z przepisów prawa, umowy lub Pani/Pana zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie
podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z
obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.

6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych, może
je Pani/Pan sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Ma Pani/Pan także
prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7. Gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody informujemy
więc, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.

8. W przypadku, gdy nie poda nam Pani/Pana swoich danych osobowych nie
będziemy mogli rozpatrzyć zgłoszonej przez Pani/Pana sprawy i informować o
niej drogą elektroniczną.

9. Przysługuje Pani/Panu także skarga do organu do organu nadzorczego -
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania.

Załączniki

  • image001_8DzdkUD.jpg (nieskanowany) Skanuj
  • cyfrowa_gmina.doc (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list