> 28 września 2020 07:50 {{ email }} napisał(a):
>
>
> Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:
>
> 1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
> a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap tak
> b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
> c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
> d) Zwykłym mailem tak
> e) Inny sposób
>
> 2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
> a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
> b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
> c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
> d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)tak
> e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet
>
> 3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
> a) Tak

>
> 4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
>
> a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
> c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
>
> 5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?

> d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
.
>
> Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.
>
> Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{ email }}
>
> Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
>
>
> --
> Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> tel: 22 844 73 55
> adres email: {{ email }}
> skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
> www.siecobywatelska.pl
> NIP 526282872
> KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nozdrzec z siedzibą w 36-245 Nozdrzec 224,
2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminie Nozdrzec jest Pani Katarzyna Nowosielska, e-mail: {{ email }} {{ email }} , tel. 13 43 98 020 wew. 48
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1985) oraz ustaw szczegółowych.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne