W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznych: 1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi) a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap -TAK b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym- NIE c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób. -NIE d) Zwykłym mailem -TAK e) Inny sposób 2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź) a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%) b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%) c)
Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania
się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%) d)
Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług) e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet 3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów? a) Tak b) Nie c) Trudno powiedzieć 4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi) a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do
zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z
transformacją. b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową e) Inne, jakie? 5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej
transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym
samodzielnie? a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona d) Nie, choć byłaby taka potrzeba e) Inne, jakie. z poważaniem, Magdalena Bolewska Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej

Pobierz list