--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Fwd: informacja publiczna
Data: Thu, 1 Oct 2020 14:41:08 +0200
Nadawca: {{ email }} <{{ email }}>
Adresat: {{ email }} <{{ email }}>

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: informacja publiczna
Data: Thu, 1 Oct 2020 14:37:36 +0200
Nadawca: {{ email }} <{{ email }}>
Adresat: {{ email }}

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

z wyrazami szacunku

--
Elżbieta Bar
Urząd Miejski
Wydział Organizacyjny
ul. Dworcowa 1
46-250 Wołczyn
tel. 77 4188340 wew. 231

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wołczyna, adres: Urząd Miejski w Wołczynie, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wołczyn.
Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest korespondencyjnie: Urząd Miejski, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wołczyn, e-mail:{{ email }}
Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w celu realizacji zgłoszonej sprawy, w tym w celu komunikowania się na wskazany adres korespondencyjny i mailowy. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa, w tym z obowiązującej u Administratora instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt. Ponadto, ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych,które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, oraz w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.

Załączniki

  • OR.1431.5.2020.pdf (nieskanowany) Skanuj