Mochowo, 08 październik 2020 rok Or. 1431.64.2020 W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej, Urząd Gminy w Mochowie informuje jak niżej: Urząd Gminy w Mochowie oferuje swoim klientom załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap lub zwykłym mailem,  przy czym duża część usług urzędu jest możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%). W urzędzie nie funkcjonuje elektroniczny obieg dokumentów.  Bardzo poważnym problemem dla pracowników urzędu ale przede wszystkim dla naszych mieszkańców jest bardzo ograniczony dostęp do internetu. W Urzędzie Gminy w normalnych godzinach pracy niekiedy nie jest możliwe zalogować się do platformy e-PUAP, lex-a czy też innych programów. Wysłanie poczty elektronicznej w tym załączników o zajętości do kilki MB niekiedy jest niemożliwe i bardzo czasochłonne. Jest to podstawowa bariera,  która ogranicza w sposób istotny cyfryzację Urzędu, wpływa negatywnie na postrzeganie przez pracowników rozwijania kompetencji cyfrowych.   Urząd Gminy w Mochowie jest beneficjentem projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa  (projekt Elektronicznej administracji) w tym Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją. Jednakże z powodów braku dostępu do internetu (kilkanaście spraw w ciągu roku do Urzędu Gminy i kilkanaście do GOPS- głównie wnioski o 500+) EZD w Urzędzie nie funkcjonuje.     Dariusz Lazarowski Sekretarz Gminy Dnia 28 września 2020 07:49 {{ email }} napisał(a): Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych: 1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi) a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób. d) Zwykłym mailem e) Inny sposób 2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź) a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%) b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%) c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%) d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług) e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet 3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów? a) Tak b) Nie c) Trudno powiedzieć 4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi) a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją. b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową e) Inne, jakie? 5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie? a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona d) Nie, choć byłaby taka potrzeba e) Inne, jakie. Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi. Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{ email }} Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji -- Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa tel: 22 844 73 55 adres email: {{ email }} skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/ www.siecobywatelska.pl NIP 526282872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego