W odpowiedzi na korespondencję email z dnia 28-09-2020r. przesyłam w
załączniku odpowiedzi na przedstawione w poniższym mejlu pytania.

Odpowiedzi zostały wysłane również na Pańswa skrytkę EPUAP:
/SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka.

Z poważaniem.

Jarosław Marcinów

Wydział Informatyki

Urząd Miasta Opola

ITPROJ@UM.OPOLE.PL

www.opole.pl <http://www.opole.pl>

Urząd Miasta Opola
Rynek-Ratusz
45-015 Opole

Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych

dostępna jest na stronie https://bip.um.opole.pl/klauzula

_____

Od: <mailto:sprawa-29933@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
sprawa-29933@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Do: "urzad" < <mailto:urzad@um.opole.pl> urzad@um.opole.pl>
Wysłane: poniedziałek, 28 września, 2020 7:49:25
Temat: Cyfryzacja gmin

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog
Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór
kilku odpowiedzi)
a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można
podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski
sposób.
d) Zwykłym mailem
e) Inny sposób

2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w
Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
a) Tak
b) Nie
c) Trudno powiedzieć

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
(możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i
wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
e) Inne, jakie?

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji
urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
e) Inne, jakie.

Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone
odpowiedzi.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres: <mailto:sprawa-29933@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
sprawa-29933@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji

--

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
adres email: <mailto:biuro@siecobywatelska.pl> biuro@siecobywatelska.pl
skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
<http://www.siecobywatelska.pl> www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Załączniki

Pobierz list