OR.1431.62.2020

Lubawa, 13 października 2020 r.

Na podstawie art.13 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (t.j. Dz.U.2019.1429 z póź.zm.) przesyłam
odpowiedź na złożony 28 września 2020 r. elektronicznie wniosek.

1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest
wybór kilku odpowiedzi) a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap -
TAK b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której
można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym NIE c) Usługi
cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski
sposób. d) Zwykłym mailem- TAK e) Inny sposób 2. Jak oceniliby Państwo
możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie
(prosimy wybrać jedną odpowiedź) a) Prawie wszystkie usługi są możliwe
do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad
75%) b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%) TAK c)
Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania
się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%) d) Niewielka
część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług) e) Usługi urzędu w
ogóle nie są dostępne przez Internet 3. Czy, w momencie udzielania
odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny
Obieg Dokumentów? a) Tak b) Nie-X c) Trudno powiedzieć 4. Jakie problemy
napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór
kilku odpowiedzi) a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje
do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z
transformacją. b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już
rozwiązań c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji d)
Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową e) Inne,
jakie? PROJEKT W TRAKCIE REALIZACJI 5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w
jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu
lub wdrażanym samodzielnie? a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie
nadzieje na zmiany b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy c)
Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona d)
Nie, choć byłaby taka potrzeba e) Inne, jakie. PROJEKT W TRAKCIE
REALIZACJI E-usługi dla mieszkańców Gminy Miejskiej Lubawa Katarzyna
Żuchowska Sekretarz Miasta

W dniu 2020-09-28 o 07:52, sprawa-30695@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
KLAUZULA POUFNOŚCI
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jest Pan/Pani jej prawidłowym
adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne
rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał/a Pan/i niniejszy
przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i
usunięcie otrzymanych informacji.