Pani Agnieszka Podgórska
koordynatorka projektu

W załączeniu (skan w pdf) odpowiedź na propozycję przystąpienia do projektu.

Pozdrawiam
Tomasz Biernacki
Naczelnik Wydziału Administracji Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku
<http://www.chmielnik.com/> www.chmielnik.com

tel. 41 354 22 78 wew. 118

Administratorem Twoich danych jest Gmina Chmielnik z siedzibą w Chmielniku
(26-020) Plac Kościuszki 7
Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: <mailto:rodo@chmielnik.com>
rodo@chmielnik.com

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach realizacji wybranych przez Państwa
spraw.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy, w zależności od sprawy:
. na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody;
. w związku z zawarciem oraz wykonaniem umowy, której Pani/Pan jest
stroną;
. w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na
administratorze;
. w związku z ochroną Pani/Pana interesów;
. w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym;
. w związku z sprawowaniem władzy publicznej.
Kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych są:
. organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów
prawa (np. organy kontroli),
. podmioty realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w
Chmielniku.
Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres w zależności od sprawy
określony w Instrukcji Kancelaryjnej, o której mowa w Rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. .z 2011 Nr 14 poz.
67) w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia jeżeli są niezgodne ze stanem rzeczywistym lub
ograniczenia przetwarzania.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
w dowolnym momencie, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie
wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Warszawa, ul.
Stawki 2)
Podanie danych osobowych w zależności od sprawy może być:
. warunkiem umownym, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości
realizacji celów, dla których są gromadzone;
. warunkiem zawarcia umowy;
. warunkiem ustawowym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości
realizacji sprawy powadzonej na podstawie przepisów prawa.
Szczegóły przetwarzania danych osobowych oraz przysługujące Pani/Panu prawa
znajdą Państwo na stronie <http://www.chmielnik.com/> www.chmielnik.com

zakładka: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Urzędzie
Miasta i Gminy w Chmielniku:
<https://www.chmielnik.com/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=713&strona=1&sub=315
&subsub=322&subsubsub=348>
https://www.chmielnik.com/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=713&strona=1&sub=315&
subsub=322&subsubsub=348

Niniejsza wiadomość pocztowa oraz wszelkie załączone do niej pliki są poufne
i podlegają prawnej ochronie. Jeśli nie jest Pani/ Pan jej zamierzonym
adresatem, prosimy o niezwłoczny kontakt z nadawcą i usunięcie tej
wiadomości wraz z załącznikami. Jeżeli nie jest Pani/ Pan zamierzonym
adresatem tej wiadomości jej dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie lub
ujawnianie jej treści w całości lub w części jest zabronione - zastrzeżenie
to dotyczy zarówno samej wiadomości jak i załączników do niej.

This message and its attachments are confidential and protected by law. If
you are not the intended recipient of the message, please contact the sender
immediately and delete the message with its attachments. Also, in that case,
further dissemination of the message or its attachments, as well as sharing
or disclosing their content in its entirety or part is strictly forbidden.

Załączniki

Pobierz list