Dzień dobry,

w odpowiedzi na Państwa wniosek odsyłam odpowiedź.

Nasza gazeta to "Nowy Głos Puszczański"

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
b) kwartalnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
Prosimy o opisanie sytuacji.

W tym roku nie wydaliśmy żadnego numeru. Ze względu na zaistniałą
sytuację (brak materiałów do druku: czyli zawieszone imprezy, praca
zdalna w szkołach i urzędach, a ilość organizowanych "imprez" znikoma w
stosunku do lat ubiegłych. Nosimy się z zamiarem wydruku zebranego
materiału z końcem roku - ale to jeszcze nie jest pewne.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

500 szt

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację
czy:
a) jest bezpłatna;

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka
odpowiedzi):
mieszkańców,
g) inne podmioty (jakie?).

nic nie wpłynęło

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):

c) żadne z powyższych.

Z poważaniem

Renata Krajewska - Przedstawiciel redakcji NGP

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej
na adres: sprawa-34090@fedrowanie.siecobywatelska.pl UWAGA: prosimy o
to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji

--

----- wiadomość oryginalna -----

od: "sprawa-34090@fedrowanie.siecobywatelska.pl"
<sprawa-34090@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
do: "gok.zbojna@2com.pl" <gok.zbojna@2com.pl>
temat: Wniosek o informację
data: 2020-11-16 22:25:01

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1
ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć
Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących
informacji publicznych:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w
wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o
podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o
informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania
nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady
umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do
redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania
tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do
redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje
każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są
zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie
umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty
bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać
kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie
elektronicznej na adres: sprawa-34090@fedrowanie.siecobywatelska.pl
UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu,
zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


<http://siecobywatelska.emaillabs.co/open/?ot=MTYwNTU2MTkwMTM4LjEzMzc4Lj
EwMjcwNDY0NjY1MDk4ODMzNjA0QGZlZHJvd2FuaWUuc2llY29ieXdhdGVsc2thLnBsfE1vbi
wgMTYgTm92IDIwMjAgMjE6MjU6MDEgLTAwMDB8Z29rLnpib2puYUAyY29tLnBsfDEuc2llY2
9ieXdhdGVsc2thLnNtdHB8cmVkZ3JpZDF8MHwxLmQ0ODNjODA1NGFiOWNmNDkyMDhiNDk1OD
BkZjUwNjBj>

Pobierz list