Dzień dobry.

Niniejszym udzielam odpowiedzi na pytania

1) Czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
b) kwartalnikiem;

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.
- 400 szt

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację
czy:
a) jest bezpłatna;

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.
- nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie; o ich umieszczeniu decyduje redaktor naczelny

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka
odpowiedzi):
- mieszkańców,
- organizacje społeczne;
- instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
- inne podmioty (jakie?) Urząd Gminy.

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):