W odpowiedzi na poniższy mail, na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji
RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
informuję,

iż Centrum Kultury w Żyrardowie od kilku lat nie wydaje żadnej gazety.

W latach 2015-2017 wydawany był miesięcznik kulturalno - społeczny
"Żetka".

Od tamtego czasu, nie wydawaliśmy gazet, instytucja nie planuje
wznowienia tego wydawnictwa.

Pozdrawiam,

--

[1]

Robert Siniarski
Dyrektor Centrum Kultury w Żyrardowie

r.siniarski@ckzyrardow.pl

46 855 30 54

Centrum Kultury w Żyrardowie
Plac Jana Pawła II nr 3, Żyrardów, 96-300
www.ckzyrardow.pl [1]

-------- Wiadomość oryginalna --------

TEMAT:
Fwd: Wniosek o informację

DATA:
2020-11-17 07:57

OD:
ckzyrardow@ckzyrardow.pl

DO:
r.siniarski@ckzyrardow.pl

--

[1]

Sekretariat
Centrum Kultury w Żyrardowie

ckzyrardow@ckzyrardow.pl

46 855 30 54

Centrum Kultury w Żyrardowie
Plac Jana Pawła II nr 3, Żyrardów, 96-300
www.ckzyrardow.pl [1]

-------- Wiadomość oryginalna --------

TEMAT:
Wniosek o informację

DATA:
2020-11-16 22:24

OD:
sprawa-34058@fedrowanie.siecobywatelska.pl

DO:
ckzyrardow@ckzyrardow.pl

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji
publicznych:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację
czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo
redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko
lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka
odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres: sprawa-34058@fedrowanie.siecobywatelska.pl UWAGA: prosimy o to,
by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji --
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Links:
------
[1] http://www.ckzyrardow.pl

Załączniki

Pobierz list