Dzień Dobry

W nawiązaniu na maila z dnia 16 listopada 2020r. , zawierającego wniosek o dostęp do informacji publicznej, skierowany przez stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, udzielam odpowiedzi na zadane pytania.

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji. – Gazeta jest miesięcznikiem, wydawanym 11 razy w roku (przerwa w miesiącu sierpniu); w 2020 roku nastąpił wyjątek, w związku z pandemią w marcu ukazało się wydanie specjalne gazety w nakładzie 50 000 egzemplarzy.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

30 000 egzemplarzy miesięcznie (x 11 miesięcy)

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne; - Rada Seniorów;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes; - np. wsparcie gastronomii podczas lockdownu
g) inne podmioty (jakie?) – szpital miejski, placówki edukacyjne, kulturalne, organizacje pożytku publicznego, stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, instytucje charytatywne (Caritas), jednostki miejskie.

Z poważaniem,

Sekretarz Redakcji

Sylwia Kwaśniak

Tel. kom. 600 676 194

<mailto:redakcja@kuriermiejski.com.pl> redakcja@kuriermiejski.com.pl,

<http://www.kuriermiejski.com.pl> www.kuriermiejski.com.pl

Sosnowiecka Korporacja Wydawnicza „SCW” sp. z o.o.

41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 11 • Tel. 600 676 194

E-mail: <mailto:redakcja@kuriermiejski.com.pl> redakcja@kuriermiejski.com.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS 0000121872

Wysokość kapitału zakładowego: 2.860 000 zł • Wysokość kapitału wpłaconego: 2.860 000 zł

NIP: 644 10 20 348 • REGON: 271270643

Załączniki

Pobierz list