Szanowni Państwo,
wbrew pozorom to jest bardzo trudny okres dla instytucji i czasu
brakuje, stąd informacja lakoniczna, z wykorzystaniem Państwa tekstu
z wyrazami szacunku
Halina Hołda

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. online egz. archiwalne

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku. - 750 egz.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację
czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo
redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko
lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka
odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?). NIE żadne

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.NIE dotyczy
---
Halina Hołda
Dyrektor

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku
Strzyżewskim
Rzepiennik Suchy 200
33-163 Rzepiennik Strzyżewski
NIP 993-06-66-471 REGON 369772188
tel./fax: +48 146531 571
e-mail: dyrektor@gckrzepiennik.pl
www.gckrzepiennik.pl [1]

Niniejsza wiadomość ma charakter poufny i jest skierowana wyłącznie do
adresata/adresatów wskazanych powyżej. |
Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie całości,
bądź fragmentów wiadomości i informacji w niej zawartych jest
niedozwolone.
Jeżeli omyłkowo otrzymali Państwo tę wiadomość, uprzejmie prosimy o
niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie nadawcy i o jej usunięcie.

Dziękuję.

Links:
------
[1] http://www.gckrzepiennik.pl

Pobierz list